Avondmaal

Jezus heeft 'het avondmaal' ingesteld op de laatste avond die Hij met Zijn leerlingen (discipelen) doorbracht. De volgende dag werd de Here Jezus gevangen genomen, gekruisigd en gedood.

Historie van het gebruik

Toen de discipelen en Jezus in een klein zaaltje de Paasmaaltijd vierden, dachten zij terug aan de bevrijding van het joodse volk uit Egypte. Jaarlijks kwamen duizenden joden uit alle windstreken in Jeruzalem samen om dit feest te gedenken. Ook Jezus. Men at dan ongezuurd brood, bittere kruiden in zoete saus, en een stukje van een geslacht lam. Ook ging enkele malen een beker wijn rond. Er werd gezongen, en men vertelde de geschiedenis van de uittocht, dat de joden slaven in Egypte waren geweest, en hoe God wonderen had gedaan en de farao had gedwongen om Zijn volk te laten gaan. Alle eerstgeboren kinderen waren gestorven, behalve bij de Joden die hun deurposten met het bloed van een lam hadden ingestreken. Het waren bittere tijden geweest, en zoete tijden – het Paaslam betekende uitredding. – (Exodus 12)

Tijdens de Paasmaaltijd nam Jezus één van de ongezuurde broden, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf het aan de anderen door. Daarbij sprak Hij de woorden: “Neem, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor jullie gebroken wordt; Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken”. – (Mattheüs 26:26; Markus 14:23; Lukas 22:19; 1 Korinthiërs 11:24)
Na de maaltijd nam Jezus een beker, sprak ook daarover een zegengebed uit, en zei: “Drink allemaal hieruit, want dit is mijn bloed; het symbool van mijn nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt om zonden te vergeven; Doe dit telkens opnieuw, om mij te gedenken”.  –  (Mattheüs 26:28; Markus 14:24; Lukas 22:20; 1 Korinthiërs 11:25)

Feitelijk stelt Jezus Zichzelf voor als een Lam dat voor hun zonden werd geslacht. Hij vraagt de discipelen tweemaal om bij de maaltijd aan Zijn dood te blijven denken. De apostel Paulus vat het zo samen: “Dus altijd wanneer je dit brood eet en uit de beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer totdat Hij komt.”  –  (1 Korinthiërs 11:26)   Bij het avondmaal staan we dus stil bij de dood van de Here Jezus. Zijn lichaam en bloed werden geofferd voor vergeving van onze zonden. Daarom denken we bij het eten aan Christus’ verbroken lichaam en bij het drinken aan Zijn vergoten bloed – want vergeving van binnen, in ons hart, hebben we nodig.
Brood en wijn zijn niet letterlijk Christus’ lichaam en bloed. Het avondmaal is een verkondiging, zegt Paulus, ter nagedachtenis.

Hieronder volgt een korte uitleg:

Hoe wordt het avondmaal gevierd?
Wij vieren elke eerste zondagmorgen van de maand het avondmaal met elkaar. De 'leiding van dienst' legt aan iedereen uit wat het avondmaal inhoudt en voor wie het avondmaal is. Hij nodigt een aantal mensen van de gemeente uit om hem te assisteren bij het uitdelen van het avondmaal.  De manier waarop het avondmaal verder ingevuld wordt bepaalt de leiding van dienst. Er is geen vaste vorm waarop het avondmaal gedaan moet worden.