Waarom avondmaal?
Het avondmaal is niet door mensen bedacht. De Here Jezus heeft het avondmaal ingesteld op de laatste avond die Hij met Zijn leerlingen (discipelen) doorbracht. De volgende dag werd de Here Jezus gevangen genomen, gekruisigd en gedood.

Toen de discipelen en de Heer in een klein zaaltje de Paasmaaltijd vierden, dachten zij terug aan de bevrijding van het joodse volk uit Egypte. Jaarlijks kwamen duizenden joden uit alle windstreken in Jeruzalem samen om dit feest te gedenken. Ook Jezus. Men at dan ongezuurd brood, bittere kruiden in zoete saus, en een stukje van een geslacht lam. Ook ging enkele malen een beker wijn rond. Er werd gezongen, en men vertelde de geschiedenis van de uittocht, dat de joden slaven in Egypte waren geweest, en hoe God wonderen had gedaan en de farao had gedwongen om Zijn volk te laten gaan. Alle eerstgeboren kinderen waren gestorven, behalve bij de Joden die hun deurposten met het bloed van een lam hadden ingestreken. Het waren bittere tijden geweest, en zoete tijden – het Paaslam betekende uitredding. – (Exodus 12)

Tijdens de Paasmaaltijd nam Jezus één van de ongezuurde broden, sprak een dankzegging uit, brak het en gaf het aan de anderen door. Daarbij sprak Hij de woorden: “Neemt, eet, dit is Mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt; doet dit tot mijn gedachtenis”. – (Mattheüs 26:26; Markus 14:23; Lukas 22:19; 1 Korinthiërs 11:24)
Na de maaltijd nam Jezus een beker, sprak ook daarover een dankzegging uit, en zei: “Drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden; doet dit, zo dikwijls gij die drinkt, tot mijn gedachtenis”.  –  (Mattheüs 26:28; Markus 14:24; Lukas 22:20; 1 Korinthiërs 11:25)

Feitelijk stelt Jezus Zichzelf voor als een Lam dat voor hun zonden werd geslacht. Hij vraagt de discipelen tweemaal om bij de maaltijd aan Zijn dood te blijven denken. De apostel Paulus vat het zo samen: “Zo dikwijls gij dit brood eet en de beker drinkt, verkondigt gij de dood des Heren totdat Hij komt.”  –  (1 Korinthiërs 11:26)   Bij het avondmaal staan we dus stil bij de dood van de Here Jezus. Zijn lichaam en bloed werden geofferd voor vergeving van onze zonden. Daarom denken we bij het eten aan Christus’ verbroken lichaam en bij het drinken aan Zijn vergoten bloed – want vergeving van binnen, in ons hart, hebben we nodig.
Brood en wijn zijn niet letterlijk Christus’ lichaam en bloed. Het avondmaal is een verkondiging, zegt Paulus, ter nagedachtenis.

Hoe wordt het avondmaal gevierd?
Wij vieren elke eerste zondagmorgen van de maand het avondmaal met elkaar. Meestal na de prediking neemt de leiding van dienst plaats achter de avondmaalstafel. Hij legt uit wat het avondmaal inhoudt en voor wie het avondmaal is. Hij nodigt een aantal mensen van de gemeente uit om hem te assisteren bij het bedienen van het avondmaal.  De manier waarop het avondmaal verder ingevuld wordt bepaalt de leiding van dienst. Er is geen vaste vorm waarop het avondmaal gedaan moet worden.